تبلیغات کمپین

  1. شامل تبلیغ در ده پیچ معتبر که باعث افزایش فروش به همراه طراحی سایت فروشگاهی که تبلیغ در دو پیچ سرگرمی دو پیچ فیلم دو فیلم موسیقی و دو پیچ مذهبی با بهترین بازدهی
  2. تبلیغ در پنچ پیچ معتبر حرفه ای که شامل دو پیچ سرگرمی یک پیچ موسیقی و دو پیچ فیلم و همچنین طراحی فروشگاه
  3. شامل تبلیغ در شش پیچ که دوم پیچ سرگرمی و دو پیچ موسیقی و دو پیچ فیلم با بالاترین بازدهی و بهترین پیچ های اینستاگرام
  4. تبلیغ در پنچ پیج معتبر اینستا با بهترین بازدهی در یک پیچ سرگرمی و دو پیچ موسیقی و دو پیچ فیلم

  5. تبلیغ در چهار پیچ که در دو پیچ سرگرمی و دو پیچ موسیقی

  6.